สถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัยประสบภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 104 เรื่อง

จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยก […]

Continue Reading

การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการปรับปรุงแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (National SAR Plan ) ให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดตามที่ ICAO กำหนด

สคอ.ได้จัดโครงการสัมมนาบูรณาการแผนค้นหาและช่วยเหลืออากา […]

Continue Reading

การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ครบถ้วน

การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการทำความตกลงด้านการค้นหาและช่ […]

Continue Reading

การศึกษาดูงานระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS -SARSAT ณ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศสิงคโปร์

ตามที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ International Sattellite S […]

Continue Reading

การลงนามความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ ประชาชนลาว ในวันที่ 13 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

สืบเนื่องจากการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไทย-สปป. […]

Continue Reading