เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย (Bangkok Search and Rescue Region : BKK SRRด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยมีผู้แทนจาก ICAO, กพท. และ จนท.สกชย. เข้าร่วมการประชุม

ด้วยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กพท. ร่วมก […]

Continue Reading

การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย (Maritime Search and Rescue Communication Exercise : SARCOMEX) between Mumbai MRCC / BKKRCC เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย (Maritime Search and Rescue Communication Exercise : SARCOMEX) between Vietnam MRCC / BKKRCC เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

Continue Reading

สถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัยประสบภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 104 เรื่อง

จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยก […]

Continue Reading

การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการปรับปรุงแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (National SAR Plan ) ให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดตามที่ ICAO กำหนด

สคอ.ได้จัดโครงการสัมมนาบูรณาการแผนค้นหาและช่วยเหลืออากา […]

Continue Reading