การลงนามความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ ประชาชนลาว ในวันที่ 13 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

สืบเนื่องจากการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไทย-สปป. […]

Continue Reading

เข้าร่วมรับการตรวจสอบจากองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศในโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล ( Universal Safety Oversight Audit Program : USOP ) แบบ Full ICAO Coordinated Validation Mission หรือ Full ICVM

                     ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างป […]

Continue Reading