เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (ประชุมอิเลคทรอนิคส์)

โดยมีพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานอนุกรรมการฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการการจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 หรือ SAREX’2022 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 และข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ สรุปสาระสำคัญเบื้องต้น (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ดังนี้

1. กำหนดการจัดการฝึกซ้อมฯ  ภาคทฤษฎี 10-11 สิงหาคม 2565 ภาคปฏิบัติ 17-19 สิงหาคม 2565
2. สถานที่ – จังหวัดระยอง
3. รูปแบบ หากสถานการณ์โควิด 19 ไม่รุนแรง ก็จะดำเนินการทั้งการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เต็มรูปแบบ โดยจะเน้นการฝึกซ้อมฯให้สมจริงและใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด หากหากสถานการณ์โควิด 19 รุนแรง จะดำเนินการฝึกซ้อมฯ รูปแบบอิเลคทรอนิคส์