สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สคอ.) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม COSPAS-SARSAT Joint Committee ครั้งที่ 33 (JC-33) ระหว่างวันที่ 11-21 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโดฮา
รัฐกาตาร์ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวน 35 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 4 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมมาธิการยุโรป องค์กรยุโรปเพื่อการสำรวจด้วยดาวเทียมด้านอุตุนิยมวิทยา สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และคณะกรรมการด้านเทคนิควิทยุบริการทางทะเล โดยการประชุม JC-33 เป็นการประชุมเชิงอภิปรายทางวิชาการ
โดยสำนักเลขาธิการองค์การ Cospas-Sarsat ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนของแต่ละประเทศได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการแบ่งการประชุมเป็นคณะย่อยทางเทคนิค เพื่อหารือร่วมในหัวข้อต่างๆ เช่น การรายงานสถานะการปฏิบัติการระบบดาวเทียมของแต่ละประเทศ การประเมินผลและการตรวจตราระบบ การดำเนินงานระบบ การแสดงผลการทำงานของระบบ และการบูรณาการดำเนินงานร่วมของประเทศสมาชิก เป็นต้น