ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองค้นหาและช่วยชีวิต กองทัพอากาศ และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าเครื่องบินเกษตรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หมายเลขทะเบียน 1917 ประสบอุบัติเหตุตก ณ ต. ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี           โดยศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือ         ที่ประสบภัย (สคอ.) ได้ประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อแจ้งกำลังพลในพื้นที่ประสบภัย ( กองพลทหารราบที่ 9 ) ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยดังกล่าว และพบว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายขั้นจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 คน  ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานสาเหตุอย่างเป็นทางการอีกครั้ง