สคอ. ได้จัดการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้มีมติ มอบหมายให้กองทัพอากาศการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยครั้งที่ 92 (2/2561) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติอากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้มีมติมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นแกนกลางในการดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search and Rescue Exercise : SARREX) ประจำปี พ.ศ. 2562 หรือ SAREX 2019  ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 โดยใช้สถานที่ฝึกซ้อม ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยมี สคอ. และกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานแกนกลางในการจัดการฝึกซ้อมดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยปฏิบัติตามคู่มือการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยระหว่างประเทศ (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue : IAMSAR Manual ) ซึ่ง ICAO และ IMO รับรอง โดยเนื้อหาในการฝึกซ้อมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ
1. การฝึกซ้อมภาคทฤษฎี(อำนวยการและประสานการปฏิบัติ)
2. ฝึกภาคปฏิบัติ
3. การทดสอบเครือข่ายการสื่อสาร
4. การอบรมและจัดนิทรรศการ และ
5. การประเมินผล โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกซ้อมฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งการฝึกซ้อมนอกจากเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและประชนเกิดความมั่นใจได้ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายทางอากาศหรือทางน้ำ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันเวลา อันจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นตามมา