สคอ. ได้มีการฝึกซ้อมการทดสอบข่ายสื่อสาร [SAR Communication Exercise (SARCOMEX)] ระหว่างประเทศ โดยร่วมกับประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562                      และ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประเทศบังคลาเทศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งการฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว เป็นการทดสอบข่ายสื่อสาร [SAR Communication Exercise (SARCOMEX เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติ หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการไปสู่การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานทางการติดต่อสื่อสารด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล