ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบบางส่วน กรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับท่าอากาศยานตรัง ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. – 09.55 น. โดยรายละเอียดสถานการณ์สมมติเริ่มจาก เมื่อเวลา 09.30 น. เครื่องบินสายการบิน TTT เที่ยวบินที่ TT 007 ทำการบินจาก ท่าอากาศยานชุมพร ไปยัง ท่าอากาศยานตรัง โดยขอลงฉุกเฉินบนทางวิ่ง 08 เกิดอุบัติเหตุลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง บริเวณ F8 ขณะทำการบินลงจอดที่ท่าอากาศยานตรัง ในอากาศยานมีจำนวนผู้โดยสาร 15 คน นักบินและลูกเรือจำนวน 4 คน น้ำมันเชื้อเพลิงชนิด
Jet A-1 จำนวน 2,100 ลิตร ไม่มีสินค้าอันตราย ท่าอากาศยานตรังจึงได้แจ้งอากาศยานประสบภัยเหตุ มายังศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานตรัง
ได้ทำการดับเพลิง เข้ารวบรวมและช่วยเหลือเพื่อลำเลียงผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังพื้นที่ Collection Area และได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติมมายังศูนย์ประสานงานฯ ว่า ไม่มีผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือเสียชีวิต โดยมีผู้โดยสารขาหัก 1 ราย หมดสติ 2 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 12 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลตรังเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้น ท่าอากาศยานตรังได้ และได้ทำการยุติสถานการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย