สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม ร่วมกับ Vietnam Maritime Search and Rescue Coordination Centre (Vietnam MRCC) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินการฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยทางทะเล (Maritime Search and Rescue Communication Exercise: SARCOMEX) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและสนองตอบต่อเหตุการณ์ทางทะเล โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติ ระหว่างกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านการประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (international Maritime Organization : IMO) โดยได้จำลองสถานการณ์เพื่อฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย 2 สถานการณ์ สถานการณ์ที่ 1 เป็นเหตุการณ์เรือขนส่งสินค้าของประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างทางการเดินทางจากไฮฟอง (Hai Phong) ประเทศเวียดนามไปยังจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ในระหว่างการเดินทางได้ประสบเหตุชนกับเรือคอนเทนเนอร์บริเวณจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเขตค้นหาและช่วยเหลือของไทย เกิดรอยรั่วบริเวณห้องเครื่อง ทำให้น้ำทะลักเข้ามาในห้องเครื่อง กัปตันเรือจึงแจ้งขอความช่วยเหลือกับศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย(BKKRCC) เพื่อดำเนินการประสานงานและช่วยเหลือโดยได้ประสานเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือและกรมเจ้าท่าให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้แจ้งเตือนผ่านทางที่ทำการวิทยุเรือ (Bangkok Radio) ในย่านความถี่ VHF/HF และระบบ NAVTEX ไปยังเรือที่อยู่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุดังกล่าว ส่วนสถานการณ์ที่ 2 เรือสินค้าไทยอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพไปยังเมืองดานัง (Da Nang) ประเทศเวียดนาม ในระหว่างการเดินทางได้ประสบเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องเครื่องและมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ 1 คน ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศเวียดนาม กัปตันเรือจึงแจ้งขอความช่วยเหลือกับ Vietnam MRCC เพื่อนำคนบาดเจ็บไปดำเนินการส่งต่อทางการแพทย์และรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป และ Vietnam MRCC ดำเนินการประสานไปยังเรือสัญชาติเวียดนาม ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงให้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จนสามารถดับไฟบนเรือได้สำเร็จ และเรือสามารถเดินทางต่อไปยังปลายทางท่าเรือดานังได้ตามกำหนด