ตามที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ International Sattellite System for Search and Rescue (องค์กร COSPAS-SARSAT) ซึ่งเป็นหน่วยให้บริการระบบดาวเทียมในการรับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเรือ อากาศยาน หรือเครื่องพกพาส่วนบุคคล ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT โดยระบบดังกล่าวจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนและระบุตำแหน่งการขอความช่วยเหลือไปยังสถานีหรือหน่วยรับสัญญาณที่เหมาะสม ซึ่งทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน ๓๖๕ วันต่อปี ในปัจจุบันระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT ของประเทศไทยเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำ หรือ Low-altitude Earth Orbit System for Search and Rescue (LEOSAR) ซึ่งองค์กร COSPAS-SARSAT ได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT เป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง หรือ Medium-altitude Earth Orbit System for Search and Rescue (MEOSAR) ซึ่งเป็นระบบดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถที่ดีกว่าระบบ LEOSAR ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านความปลอดภัยในการเดินเรือและการเดินอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบ MEOSAR จะเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้แนะนำให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงสถานีหรือหน่วยรับสัญญาณของตนให้สามารถรองรับระบบ MEOSAR ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกหลายประเทศได้เริ่มทยอยปรับปรุงสถานีหรือหน่วยรับสัญญาณของตนเพื่อให้สามารถรองรับระบบ MEOSAR
สคอ. จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้า เข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการเดินทางเพื่อศึกษาและดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประเทศ ญี่ปุ่น และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยสิงคโปร์