การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ครบถ้วน ซึ่งหากการประชุม ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซียน มีการลงนามความตกลงดังกล่าว จะทำให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ ซึ่งในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สคอ.) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 7 (Seventh ASEAN Transport Search and Rescue (SAR) Forum (7th ATSF)) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมทั้ง ผู้แทนจาก ICAO/IMO Joint Working Group (JWG) และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งการประชุมมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาร่างความตกลงอาเซียนด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศทางทะเล และดำเนินการการฝึกภาคทฤษฎีร่วมกัน ( AEAN SAREX Tabletop Exercise :TTX 2018 ) รวมไปถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยทั่วโลก (Global SAR) และคาดว่า ในปี 2019 จะมีการพิจารณาร่างดังกล่าวและลงนามเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรฐานการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซียน