สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2563 ( คำสั่งคณะทำงานฯ ) เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย กรมท่าอากาศยาน โดยมี สำนักงานการบินพลเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562 กำหนด ซึ่งคณะทำงานฯ มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2564