วันที่ 20 ก.ย.2564

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รปค.อร. ได้เป็นประธานเปิดงานฝึกซ้อมและงานสัมมนาการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๔ (SAREX 2021)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ที่มี รวค. เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดงานฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือฯ โดยให้มีมาตรการสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย ซึ่งมีการดำเนินงาน จำนวน ๒ วัน ประกอบด้วย
1) ด้านการปฏิบัติการในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสาร (Communication Exercise) และการฝึกซ้อมการประสานงาน (Coordination Exercise) โดยมีหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานใน กชย. และหน่วยงานต่างเทศด้านการค้นหาและช่วยเหลือ ทั้งจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริการ่วมทดสอบระบบด้วย

2) งานด้านวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเป็นการสัมมนาหน่วยงานในระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และเสวนาทางวิชาการเรื่อง แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ สู่แนวทางปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 150 คน จาก 26 หน่วยงาน และมี สบพ. เป็นผู้ประเมินผลการฝึกซ้อมและการสัมมนาฯ
อนึ่ง ในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการจัด ณ ที่ตั้งหน่วย ในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Video Conference และมีการใช้ IT เป็นนวัตกรรมในการสนับสนุน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและได้มีความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด และประสบการณ์ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์ “เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”