จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยการและประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามขั้นตอนการค้นหาและช่วยเหลือทุกกรณี

1.1 กรณีอากาศยานประสบภัย จำนวน 58 เรื่อง

สคอ. ได้ดำเนินการประเมินค่าของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจึงกำหนดระดับของปฏิบัติการว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นเหตุที่เกิดภายในสนามบินที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป ในกรณีที่ สคอ. พิจารณาแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงตามภาคผนวก 13 สคอ. ได้ประสานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุฯ ดำเนินการหาสาเหตุและวิธีป้องกันต่อไป

1.2 กรณีเรือประสบภัย จำนวน 46 เรื่อง

สคอ. ได้ดำเนินการประสานร่วมกับ จท. ทร. และ ศรชล. ในการบูรณาการ่วมกันตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือฯ

สคอ. ได้ดำเนินการรวบรวมสถิติ เพื่อสังเกตการณ์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ และวางแผนและเตรียมรับมือเหตุที่อาจเกิดขึ้นทั้งในช่วงเวลาปกติและรองรับช่วงเทศกาล โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ