ด้วยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กพท. ร่วมกับ สกชย. ได้มีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย (Bangkok Search and Rescue Region : BKK SRR) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยมีผู้แทนจาก ICAO, กพท. และ จนท.สกชย. เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการกำหนดเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย (BKK SRR)
2. ข้อสรุปการแก้ไขพิกัด BKK SRR แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
2.1 แนวทางในการกำหนดพิกัด BKK SRR ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 ร่างพิกัดของ BKK SRR ที่แก้ไขจากการประชุมคณะทำงานฯ เทียบกับ BKK SRR จากการประชุม ATM/SG/9 SRR
3. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ SRR (Annex 12 ของ ICAO และ MOS SAR ของ กพท.)
4. ข้อเสนอแนะจาก ICAO และ กพท.
5. การหารือแผนการแก้ไข BKK SRR
ทั้งนี้ สกชย. จะนำข้อแนะนำจาก ICAO และ กพท. ไปเป็นแนวทางในการพิจารณากำหนด BKK SRR ต่อไป
ผู้แทนสกชย. เข้าร่วมประชุม
พลโท ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร ผชช.
นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ หวกชย.
พ.ต.ท.พิทักษ์ เริงพิทักษ์ หปกชย.
น.ส.นันท์ณิภัค นันทวัฒน์วงษ์ นวข.ชก.
จ.ท.ชัยยศ เทวัญประทานพร นวข.ชก.
น.ส.อวัสดา โพธิ์ประทับ นวข.ปก.
นางสาวพจนีย์ แซ่ลิ้ม นวข.ปก.
นางสาวกัญรดา รัตนปริญญา นวข.ปก.
นางสาวภัทราพร สาริกขา นวข.ปก.
นายธนเสฏฐ์ สุวรรณะจันทร์ นวข.ปก.
น.ส.เกศแก้ว เขมะเพ็ชร นวข. (ด้านภาษา)