สคอ.ได้จัดโครงการสัมมนาบูรณาการแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็นในนำไปปรับปรุงแผนค้นหาฯ โดยมีหน่วยงานในโครงสร้างองค์กรเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือฯ จำนวน 15 หน่วยงาน จำนวน 50 ท่าน ซึ่งเมื่อดำเนินการปรับปรุงแผนค้นหาฯ แล้วเสร็จ จะนำแผนไปทดสอบการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2563 เพื่อให้แผนค้นหาฯ ดังกล่าวเป็นแผนที่สามารถนำไปใช้กับทุกหน่ยวงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ