สํานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) รองรับตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บริการการการเดินอากาศ ด้านบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

เมื่อวันที่  2- 6 พฤศจิกายน 2563  กพท. ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริการค้นหา   และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ของ สกชย. ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Rescue Coordination Center RCC) ตามกระบวนการออกใบรับรองบริการการเดินอากาศที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ (พรบ.) การเดินอากาศฉบับที่ 14 พ.ศ 2562

ในการนี้ นายธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและกำกับมาตรฐาน(นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ) หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (พ.ต.ท..พิทักษ์ เริงพิทักษ์ ) และเจ้าหน้าที่สกชย.ที่เกี่ยวข้องได้รองรับการตรวจสอบฯ จาก  คณะผู้ตรวจประเมิน จาก กพท. ตามกระบวนการออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ ขั้นตอนที่ 3 (Assessment process) ประกอบด้วย

  1. การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ
  2. รับการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (SAR) และ     รับการตรวจเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ SAR
  3. รับการสุ่มตรวจเอกสารต่าง ๆ เพื่อสอบทานความถูกต้องของการดําเนินงาน
  4. การตอบข้อซักถามจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  5. การให้ข้อมูลในการให้บริการ SAR ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการให้บริการ

ทั้งนี้ สกชย. พร้อมดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขข้อพบเห็น (Correction Action,Root Cause Analysis และ Corrective Action Plan) เมื่อมีข้อพบเห็น (Findings) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสอดคล้องกับนโยบาย ของ คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) คือ “การค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอากาศยานประสบภัย ต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที โดยใช้หลักมนุษยธรรม และไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพของบุคคล หรือสภาพการณ์ในขณะที่บุคคลนั้นถูกพบ “

Ms. Nunipak nuntawatwong : nunnipak.n@mot.go.th