สํานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) และ บมจ. กสท. โทรคมนาคม (Bangkok Radio) ได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินการแจ้งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โดย พตท. พิทักษ์ เริงพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันกับ บมจ. กสท. โทรคมนาคม (Bangkok Radio) เพื่อบูรณาการด้านการแจ้งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัยร่วมกัน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนงานแจ้งและรับข่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และนำไปสู่กระบวนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด