สำนักงานคณะกรรมการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) เข้ารับความรู้เกี่ยวกับ การบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Services หรือ AIS) และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โดยคุณสุนันท์ นิ่มฟัก ผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Center : BACC) ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค (Approach Control Center) ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management : ATFM) และศูนย์บริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ (Flight Plan/NOTAM) รวมถึงประชุมหารือแนวทางการประสานงานระหว่าง บวท. และ สกชย.

ในช่วงบ่าย ผอ.กชย. และเจ้าหน้าที่ สกชย. ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ BACC และ Approach Control Center ณ ห้องปฏิบัติงาน ATMC ชั้น 8 อาคาร 60 ปี และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ATFM ณ ห้องปฏิบัติงาน ATM Network Management Center ชั้น 3 อาคาร 60 ปี หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับทาง สกชย. โดยสวัสดิภาพ

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ สกชย. เนื่องจากเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศ Flight Plan และประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) และแนวทางการประสานงานกับ บวท. ซึ่งสามารถยกระดับและพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยอย่างทันท่วงที เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)