ข่าวพฤศจิกายน 2563 ฉบับที่ 1

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2563

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ปร […]

สถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที่ประสบภัยประสบภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 104 เรื่อง

จากรายงานเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง สคอ. ได้ดำเนินการอำนวยก […]

การแก้ไขข้อบกพร่อง เรื่องการปรับปรุงแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (National SAR Plan ) ให้เป็นปัจจุบันและมีรายละเอียดตามที่ ICAO กำหนด

สคอ.ได้จัดโครงการสัมมนาบูรณาการแผนค้นหาและช่วยเหลืออากา […]

Quick Links

Latest News