ณ ห้องประชุมคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) มอบหมายให้นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งเป็นที่ปรึกษา กชย.  เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคมนาคม อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคมซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบ 1) ภาพรวมการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.)พ.ศ. 2566 2) รับทราบรายงานภาพรวมภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี พ.ศ. 2566 และได้พิจารณา 1) อนุมัติจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2567 (ครั้งที่ 44) โดยมอบหมายให้ กองทัพอากาศ เป็นแกนกลางในการฝึกซ้อมฯ และมอบหมายให้ สถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานประเมินผลฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนการฝึกซ้อมฯ ให้ประสบความสำเร็จ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติของ ICAO  2) เห็นชอบในการกำหนดเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทยเท่ากับเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพไปพลางก่อน 3) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย