สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้จัดการอบรมก่อนการฝึกและการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจให้กำลังพล ศรชล. นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สกชย.สปค.) ได้แก่ พันตำรวจโท พิทักษ์ เริงพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และ นางสาวนันท์ณิภัค นันทวัฒน์วงษ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ” ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม