สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) โดยพันตำรวจโท พิทักษ์ เริงพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย นางสาวนันท์ณิภัค นันทวัฒน์วงษ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนางสาวกัญรดา รัตนปริญญา นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา ซึ่งการเข้าร่วมประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อ สกชย. อย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องการนำแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยและเรือที่ประสบภัย (Standard of Procedure : SOP) ของ สกชย. รวมไปถึงการนำข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำทางทะเล กรณีอากาศยานประสบภัยพื้นที่ทะเล และปรับปรุงแผนฯ ให้มีความให้เชื่อมโยงกับข้อตกลงบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ระหว่างศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) โดยการประชุมดังกล่าวฯ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อแนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโซนทัพเรือภาค 1 (11 จังหวัด) ภายใต้สถานการณ์ซักซ้อมได้แก่ เรือโดนกัน คนตกน้ำ ไฟไหม้เรือ เรือล่ม และอากาศยานประสบภัยในพื้นที่ทางทะเล และให้ความรู้เรื่องระบบการเบิกจ่ายการปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ซึ่ง สกชย. สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ สกชย. ต้องดำเนินการ