สกชย. ในฐานะศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (BKKRCC) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยร่วมกัน ประจำปี 2567 (Joint Maritime Search and Rescue Communication Exercise 2023 : SARCOMEX-23) ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารฯ ระดับภูมิภาค (Regional SAR Communication Exercise : Regional SARCOMEX) ร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยและศูนย์ประสานงานย่อย ประเทศอินโดนีเซีย (RCC Indonesia and RSC Banda Aceh) ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยและศูนย์ประสานงานย่อย ประเทศมาเลเซีย (MRCC Putrajaya and MRSC Langkawi) และ BKKRCC
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุม Head Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมต้องการให้ประเทศสมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการค้นหาและช่วยเหลือ จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือ (SARCOMEX) ระดับภูมิภาค โดยให้มีการพัฒนาแนวทางการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน และนำผลการฝึกซ้อมฯ มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นมาตรฐานต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ต่อไป

โดยในวันที่ 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:30 น. – 12:00 น. ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมฯ ผ่านทางระบบ Video Teleconference (ZOOM Meeting) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเตรียมความพร้อมร่วมกันก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสาร ในวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดยในการประชุม ตัวแทนประเทศไทย (BKKRCC) โดย ผอ.กชย. ได้กล่าวเปิดงาน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันสำหรับการฝึกซ้อมฯ บนเหตุการณ์สมมติ (Scenario) เกิดเหตุเรือ Catamaran ที่เดินทางออกจากท่าเรือภูเก็ต ไปยังท่าเรือซาบัง (Sabang) ประเทศอินโดนีเซีย ขาดการติดต่อไประหว่างทางและเดินทางมาไม่ถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเส้นทางการเดินเรืออยู่บริเวณเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Region : SRR) ของทั้ง 3 ประเทศ จึงต้องมีการประสานงานร่วมกันของทั้ง 3 ประเทศ เพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารจะใช้ โทรศัพท์ โทรสาร แฟกซ์และอีเมล เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความพร้อมในการฝึกซ้อมฯ ผอ.กชย. และ หปกชย.
ได้มีการมอบหมายหน้าที่ต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ สกชย. ให้ศึกษารายละเอียดของการฝึกซ้อมฯ เตรียมความพร้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยในวันที่ 28 พ.ย. 2566 จะมีการทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่าง 3 ประเทศร่วมกัน ก่อนทำการฝึกซ้อมฯ จริง ในวันที่ 29 พ.ย. 2566 ต่อไป