ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Bangkok Rescue Co-ordination Centre : BKKRCC) โดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ดำเนินการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย (Maritime Search And Rescue Communication Exercise : SARCOMEX) ระหว่าง ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย Chennai ประเทศอินเดีย (Maritime Search and Rescue Coordination Centre Chennai : MRCC Chennai) กับ BKKRCC ในวันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 11.30 – 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างมีรูปแบบ ขั้นตอน และเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติระหว่างกันเกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) โดยสถานการณ์การฝึกซ้อมฯ จำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล คือ

ในวันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 04.30 น. (UTC) หรือเวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย MRCC Chennai ได้ติดต่อมายัง BKKRCC แจ้งว่ามีลูกเรือตกน้ำ (Man overboard) ชื่อว่า Mr. Chand Shiekh อายุ 42 ปี สัญชาติอินเดีย โดยเรือสินค้า สัญชาติอินเดีย ชื่อเรือ MV Jal Dhara นามเรียกขาน WAVM เดินทางออกจากท่าเรือ Visakhapatnam ประเทศอินเดีย ปลายทางท่าเรือภูเก็ต ขณะที่เรือกำลังแล่นอยู่ที่พิกัด 08 องศา 00 ฟิลิปดา เหนือ 097 องศา 40 ฟิลิปดา ตะวันออก อยู่ในเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทย (Bangkok Search and Rescue Region : BKK SRR) กัปตันเรือ MV Jal Dhara ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยัง MRCC Chennai และ MRCC Chennai ทำการประสานมายัง BKKRCC ซึ่ง BKKRCC ได้ดำเนินการประสานไปยัง Bangkok Radio ให้แจ้งเหตุฉุกเฉินทางวิทยุ VHF/HF/MF และทาง NAVTEX หากมีเรือในบริเวณใกล้เคียงพิกัดดังกล่าวพบเห็นคนตกน้ำให้ทำการช่วยเหลือ และ BKKRCC ได้ประสานไปยังศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล. ภาค 3) เพื่อแจ้งเหตุคนตกน้ำ โดยขณะนั้นเรือตรวจการณ์ของ ศรชล. ได้พบคนตกน้ำซึ่งเป็นลูกเรือของเรือ MV Jal Dhara จึงได้ให้ความช่วยเหลือและทำการส่งต่อสายการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต่อไป

โดย BKKRCC ได้ประสานการปฏิบัติกับ MRCC Chennai อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่กำหนด (Scenario) พร้อมทั้งมอบภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ สกชย. เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ประกอบด้วยผู้ประสานภารกิจค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย เจ้าหน้าที่สื่อสาร เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่เขียนแผนที่ และเจ้าหน้าที่จดบันทึกข่าว ซึ่งผลการฝึกซ้อมฯ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ และสามารถประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากมีเหตุเกิดขึ้นจริง