Download

:: แผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย พ.ศ. 2561 (National Aeronautical and Maritime SAR Plan 2018)

:: แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (National Aeronautical SAR Plan 2021) icon_new

:: คู่มือการใช้งาน-SRU_AlertingPost icon_new

:: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2521 เรื่อง “การจัดตั้งองค์กรเพื่อการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ (Cabinet Resolution, 4th February 1978 “The Establishment of National Search and Rescue Organization) icon_new

:: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 (Ministerial Regulation : Organizational Division of Ministry of Transport icon_new

:: แบบฟอร์มแจ้งการติดตั้ง ELT icon_new

:: แบบฟอร์มแจ้งการติดตั้ง EPIRB icon_new

:: แบบฟอร์มแจ้งการติดตั้ง PLB  icon_new